• Välkommen till GERITRIM!

GERITRIM® är ett nytt modernt geriatriskt rehabiliteringscentrum – ett helhetskoncept inom vård- och rehabilitering.

Geritrim är en del av Bottenhavets sjukhem och namnet representerar nya och kommande verksamheter på Bottenhavets sjukhem. Vi är officiellt en tvåspråkig inrättning och vi finns belägna på sjukhusbacken i Kristinestad, bredvid vård- och omsorgscentralen.

Geritrim satsar vi i första hand på seniorer - vår personal är motiverad och har över 20 års erfarenhet av åldringsvård och rehabiliterande arbetssätt.

(Läs mer…)

Vår ambition är att utveckla väl måendet, äldreomsorgen och rehabiliteringen av seniorer i regionen. Därför lanserar vi under kommande år nya Geritrim -koncept och modeller som möjliggör detta. Den första byggstenen på vägen mot det Geriatriska centret är vårt nya laboratorium ”Geritrim Lab”. Ett laboratorium som möjliggör mätning av den fysiska funktionsförmågan hos människan. Med hjälp av vårt nya laboratorium innehållande avancerad teknik kommer vår vård och rehabilitering i framtiden att bygga på vetenskaplig grund och mätbara resultat. Detta garanteras via ett nära samarbete med Chydenius Institutet i Karleby, som fungerar som en del av Jyväskylä Universitet.

Stärkandet av den fysiska funktionsförmågan hör till de mest grundläggande delarna av äldrevården. När funktionsförmågan försämras ökar vårdbehovet och samtidigt vårdkostnaderna. Inom de närmaste tjugo åren kommer 75+ åringarnas antal att fördubblas i Finland.

Det sätter stor press på kostnaderna och samhällets resurser. Om de äldre lyckas upprätthålla en självständig funktionsförmåga och om funktionsförmågan snabbt kan återställas vid sjukdomsfall, kommer vårdkostnaderna för äldreomsorgen att vara mera hanterbara. Det absolut bästa sättet att stävja det framtida kostnadstrycket inom äldreomsorgen är att öka på de funktionsdugliga levnadsåren.

Det här är vi väl medvetna om på Geritrim och därför erbjuder vi våra kunder och samarbetskommuner nya tjänster och koncept, med vars hjälp vi i förebyggande syfte kan identifiera brister och svagheter som inverkar på funktionsförmågan hos seniorer. Då vi identifierat problemen uppgör vi med hjälp av mångprofessionella team en individuell plan för hur vi tillsammans ska åtgärda dem. På Geritrim jobbar vi alltid med utgångspunkt från att återställa eller stärka funktionsförmågan, så att Du, Dina föräldrar eller anhöriga som kund ska kunna delges möjlighet till att få bo och leva ett självständigt liv hemma, alternativt om Du är i arbetsför ålder fortsätta i arbetslivet.

Vår mission

Geritrims mission är att skapa välmående, rehabilitering och livsglädje för ortens och våra samarbetskommuners seniorer. Vi vill också öka trygghetskänslan bland våra seniorer och därför erbjuder vi från Geritrim också teknik och trygghetslösningar samt sociala kontakter som underlättar vardagslivet för våra seniorer och anhöriga.

Vår målsättning

Geritrims målsättning är att vi ska bli en föregångare inom äldreomsorgen och rehabiliteringen av seniorer och vi förstår vikten av att alltid snabbt kunna svara mot kundens behov av vård, rehabilitering, trygghet och välfärd.

Alla vinner i vår modell – välkomna till GERITRIM!